Debata Warszawska

25.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W latach 2007 -2013, a więc w trakcie kadencji prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz (pełni urząd od 2006 roku) w Warszawie powstało 14 parkingów typu „Parkuj i Jedź” (Park&Ride). Inwestycja została współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.