Debata Warszawska

25.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W badaniu opinii publicznej Barometr Warszawski nie zadawano bezpośrednio pytania o zadowolenie mieszkańców  z Warszawy. Jednak na pytanie: „Kiedy myśli Pan(i) o Warszawie jako mieście, w którym żyje Pan(i) na co dzień, to czy towarzyszą Panu(i) wówczas pozytywne, czy też negatywne odczucia?” pozytywnie odpowiedziało 79% badanych, ani pozytywne, ani negatywne 14%, natomiast negatywne opinie wyraziło 7%. Z kolei na pytanie: “Proszę powiedzieć, czy mając możliwość wyboru miejsca zamieszkania wolał(a)by Pan(i) mieszkać w Warszawie, czy może gdzieś indziej?” Warszawę wskazało 69% badanych.

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu technik: PAPI (Pen And Paper Interview) w latach 2003-2009 oraz CAPI (Computer Assisted Personal Interview) od 2010 r. Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.