Debata Warszawska

25.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/940/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 maja 2012 roku wśród punktowanych kryteriów, branych pod uwagę podczas rekrutacji do żłobka znalazło się “Odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego m.st. Warszawy”.

W przypadku odprowadzania podatków w Warszawie przez oboje rodziców, bądź rodzica samotnie wychowującego dziecko przyznawanych jest 27 punktów. W sytuacji kiedy tylko jeden rodzic płaci podatki w Stolicy dziecko otrzymuje 13,5 punktu.

W odniesieniu do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, rozliczanie podatku dochodowego przez rodziców bądź prawych opiekunów w Warszawie wiąże się z przyznaniem 4 punktów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.