Druga debata prezydencka w Radiu Kraków

13.11.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Wysłaliśmy zapytanie do Watchdog Polska w tej sprawie.

Sieć obywatelska Watchdog Polska proponuje, aby kandydatki i kandydaci na prezydentów, burmistrzów i wójtów zobowiązali się, że jeśli wygrają wybory:

  • będą publikować rejestry zawieranych umów w BIP – dzięki temu mieszkańcy będą mogli na bieżąco podejmować dyskusję nad celowością wydatków, pokazywać tańsze i sprawdzone rozwiązania oraz przyczyniać się do obniżenia kosztów.
  • będą publikować w BIP swoje „kalendarze” – dzięki czemu mieszkańcom łatwiej będzie zrozumieć na czym polegają działania wójta, prezydenta burmistrza, poczuć się częścią wspólnoty samorządowej i sformułować swoją ocenę czteroletniej kadencji w przyszłych wyborach.
  • nie będą zatrudniać radnych w podległych im spółkach i instytucjach, aby nie uzależniać ich od siebie. Radni mają kontrolować władzę wykonawczą, a nie być przez nią utrzymywani.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.