Druga debata prezydencka w Radiu Kraków

13.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według analiz prowadzonych przez portal Moja Polis, wynika że Kraków rzeczywiście zajmuje szóstą lokatę w Polsce pod względem ilości przestępstw na 1000 mieszkańców.

Portal Moja Polis, w oparciu o statystyki Komendy Głównej Policji i komend powiatowych, opublikował ranking miast wojewódzkich za 2013 rok pod względem liczby przestępstw na 1000 mieszkańców. Pięć miast wojewódzkich, w których poziom przestępczości jest wyższy od Krakowa to: Katowice, Gorzów Wielkopolski, Wrocław, Poznań i Opole. Kraków w roku 2013 uzyskał notę 41.3. Średnia dla wszystkich miast wojewódzkich wynosi 40.43, Kraków więc rzeczywiście wypada poniżej średniej.

przestepstwa.png

Wykres 1. Przestępstwa ogółem na 1000 mieszkańców w polskich miastach wojewódzkich w 2013 roku [za: www.mojapolis.pl, oprac. Demagog.org.pl]

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.