Dyskusja o Rzeczniku Praw Obywatelskich

07.11.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich przewiduje możliwość odwołania Rzecznika przez Sejm przed upływem okresu, na jaki został powołany w 4 następujących przypadkach, jeśli Rzecznik:

1) zrzekł się wykonywania obowiązków;

2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby, ułomności lub upadku sił – stwierdzonych orzeczeniem lekarskim;

3) złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu.

Prawdą jest również, iż przewidziane są sytuacje gdy odwołanie może nastąpić na wniosek 35 posłów. Gdy Rzecznik stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków lub gdy sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu, Sejm podejmuje uchwałę w sprawie odwołania na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów, większością co najmniej 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W związku z tym uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Poniżej zamieszczamy określoną przez ustawę treść ślubowania jakie Rzecznik składa przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków:

„Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej.”

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.