Kto wybiera sędziów Sądu Najwyższego Holandii?

21.04.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wybór sędziów Sądu Najwyższego w Holandii przebiega dwuetapowo. Pierwszy krok należy do Stanów Generalnych czyli holenderskiego parlamentu. Zgodnie z zapisami Konstytucji Królestwa Niderlandów: „Członków Sądu Najwyższego Holandii powołuje się na wniosek Drugiej Izby Stanów Generalnych, która przedstawia potrójną liczbę kandydatów.” (rozdz. 6, art. 118, ust. 1). Oznacza to, iż na każde stanowisko proponowani są trzej sędziowie. Kolejny krok to mianowanie jednego z nominowanych sędziów przez monarchę, zgodnie z ustępem 4. artykułu 117. Konstytucji: „Członkowie władzy sądowniczej sprawujący wymiar sprawiedliwości i Prokurator Generalny przy Sądzie Najwyższym powoływani są dożywotnio dekretem królewskim.” 

Sędziowie Sądu Najwyższego powoływani są na wniosek Drugiej Izby Stanów Generalnych, jednak to król jest w przypadku wyboru sędziów Sądu Najwyższego organem decydującym. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.