Elżbieta Rafalska o zatrudnieniu kobiet w Polsce i UE

08.03.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak podaje Eurostat, we wszystkich krajach Unii Europejskiej na stanowiskach menadżerskich zatrudnionych jest 4,7 milionów mężczyzn i 2,6 milionów kobiet. Oznacza to, iż średnia unijna jeśli chodzi o udział kobiet pracujących na tym szczeblu to 35%.

W Polsce odsetek ten wynosi 44%, co lokuje nasz kraj na drugim miejscu w UE, ex aequo z Bułgarią. Łącznia liczba osób w Polsce zatrudniona na stanowisku menadżerskim wynosi 573 942, z tego 320 610 osób to kobiety, natomiast 253 332 osób to mężczyźni.

Pierwsze miejsce zajmuje Łotwa, jedyny kraj unijny w którym większość stanowisk menadżerskich piastowanych jest przez kobiety (53%).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.