Elżbieta Rafalska o wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

08.03.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Z analizy raportu “PwC Women In Work Index” (str. 34-35) przedstawiającego dane za rok 2015 istotnie płynie wniosek, że Polska z wynikiem 7% plasuje się w czołówce państw z najniższą różnicą między średnim wynagrodzeniem otrzymywanym przez pracowników obojga płci.

Dla porównania, kolejne sklasyfikowane państwo to Szwecja z wynikiem aż 14%, a ostatnią lokatę zajmuje Korea z wynikiem 36%.

Wg danych Eurostatu, które również przedstawiają dane za rok 2015, luka płacowa w Polsce wynosi 7,7%. Niższa luka płacowa jest w Belgii (6,5%), Włoszech (5,5%), Luksemburgu (5,5%) oraz Rumuni (5,8%). Wg danych Eurostatu najwyższa luka płacowa występuje w Estonii (26,9%), Czechach (22,5%), Niemczech (22%) oraz Austrii (21,7%).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.