Elżbieta Rafalska o wzroście wynagrodzenia minimalnego

31.07.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę „Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym”. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2015 r. ustala minimalne wynagrodzenie za pracę na rok 2016 w wysokości 1850 zł. Kolejne rozporządzenie Rady Ministrów, z 13 września 2016 r., podnosi tę kwotę o 150 zł, ustanawiając minimalne wynagrodzenie na poziomie 2000 zł. Wzrost ten wynosi zatem 8,1%.

 

 

Share The Facts
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

W poprzednim roku minimalne wynagrodzenie wzrosło o 8%

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.