Elżbieta Witek – Kontrwywiad RMF FM

24.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

30 listopada ubiegłego roku wpłynął do Sejmu prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Tego samego dnia Prezydent Andrzej  Duda przedstawił również  projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tymi faktami wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.