Expose Grzegorza Schetyny

14.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

 

Jak pokazują dane Eurostatu, opublikowane 18 czerwca 2014 r., Polska na tle Unii Europejskiej plasuje się w okolicach ⅔ średniej unijnej. Dokładniej rzecz ujmując: 74% w przeliczeniu na AICper capita (Actual Individual Consumption) oraz 68% GDP per capita.

Volume_indices_of_GDP_and_AIC_per_capita,_2013,_EU-28=100_June_2013.png

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.