Exposé premiera Mateusza Morawieckiego

15.12.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według komunikatu Ministerstwa Finansów z 28 listopada 2017 r., wzrost dochodów w okresie styczeń-październik w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku wyniósł 32,4 mld zł. Na wspomniany dochód składają się:

• dochody z podatku VAT były wyższe o 21,7% r/r (tj. ok. 23,9 mld zł),

• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,6% r/r (tj. ok. 2,5 mld zł),

• dochody z podatku PIT były wyższe o 8,5% r/r (tj. ok. 3,3 mld zł),

• dochody z podatku CIT były wyższe o 12,4% r/r (tj. ok. 2,7 mld zł).

Tym samym wedle aktualnie posiadanych źródeł, twierdzenie, iż dochody tylko z podatku od towarów i usług wzrosły o 30 mld zł można uznać za manipulację, gdyż taki dochód odnosi się do w/w rodzajów dochodów. Prawdą jest jednak informacja, iż jest to najwyższy dochód w ostatnich 9 latach, na co wskazują sprawozdania z wykonania budżetu z lat 2009-2016.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

Tylko w tym roku wpływy z podatku VAT wzrosły o 30 miliardów złotych. To więcej niż przez poprzednie dziewięć lat.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.