Exposé premiera Mateusza Morawieckiego

15.12.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według sprawozdań Ministerstwa Finansów z wykonania budżetu z lat 2009-2016 wzrost wpływów z podatku od towarów i usług można było zaobserwować już w 2016 r., gdzie wzrost dochodów w porównaniu do 2015 r. był wyższy o 2,8 %, zaś w ujęciu memoriałowym, które z uwagi na dużą zmienność dochodów na przełomie 2016/2017 roku – ten dochód był wyższy o 4,1 %. We wcześniejszych latach wzrost dochodów z podatku VAT w stosunku do roku poprzedzającego można było zaobserwować m.in. w latach 2014 (o 9,6%) i 2011 (o 12%). Dlatego sformułowanie, że trend wzrostu wpływów z podatku VAT pojawił się po raz pierwszy od 9 lat uznajemy za fałsz.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

Ten trend, ten bardzo pozytywny trend (wzrostu wpływów z VAT), który pierwszy raz od 9 lat się pojawił – my go utrzymamy.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.