Exposé premiera Mateusza Morawieckiego

15.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Przyjmujemy, że w swojej wypowiedzi przez Europę premier Morawiecki rozumie Unię Europejską. Według raportu przygotowanego w 2017 r. na zlecenie agendy Komisji Europejskiej odpowiedzialnej za podatki i cła (DG TAXUD), straty na podatku VAT w 2015 r. wyniosły 151,5 mld euro. Zgodnie z komunikatem prasowym Komisji z 2016 r., straty za 2014 r. wyniosły natomiast 159,5 mld euro. Jak podaje przywoływany raport, głównymi przyczynami ubytków VAT (VAT gap) są bankructwa i upadłości korporacyjne, zła administracja, stosowanie optymalizacji podatkowej oraz oszustwa podatkowe. Ubytek VAT w Polsce w roku 2015 szacowany jest na 9,8 mld euro, co stanowi 24,5%.

Zgodnie z art. 315 Traktatu o Unii Europejskiej, Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, ustanawiają roczny budżet Unii. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Unię Europejską, w 2015 r. wynosił on 145 mld euro, a w 2014 r. 135,5 mld euro. Wypowiedź Mateusza Morawieckiego uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

A cała Europa, jak się szacuje, traci 160 miliardów euro rocznie na VAT. To jest więcej niż budżet europejski.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.