Exposé premiera Mateusza Morawieckiego

15.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według informacji opublikowanych przez GUS w 2015 r. (str. 12), głównymi przyczynami śmierci w Polsce są właśnie choroby układu krążenia i choroby nowotworowe, które stanowią ponad 70% przyczyn wszystkich zgonów. Ten sam raport podkreśla jednak, że w przypadku ponad 6% zgonów przyczyny nie zostały określone. W świetle dostępnych informacji, zaokrąglenie użyte przez premiera Morawieckiego jest jednak dopuszczalne.

Ponadto, w 2013 r. Światowa Organizacja Zdrowia wykluczyła Polskę z analiz porównawczych dotyczących przyczyn zgonów ze względu na wysoką (ponad 25%) obecność w aktach zgonów tzw. garbage codes, czyli kodów nieprecyzyjnie określających przyczynę śmierci.

 

 

Share The Facts
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

 

Dwie najczęstsze przyczyny śmierci Polaków to: choroby nowotworowe i choroby układu krążenia. Trzy czwarte Polaków odchodzi z tego świata ze względu na te dwa rodzaje chorób.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.