Factcheck Energetyka

19.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych BP Global, w 2016 roku zużycie węgla w Niemczech wynosiło 75.3 milionów ton oleju ekwiwalentnego. Do produkcji takiej ilości energii opałowej, trzeba zużyć w przybliżeniu 107,6 milionów ton węgla ekwiwalentnego. Biorąc pod uwagę przyjęte zaokrąglenie, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Tomasz Rogala
prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej


W Niemczech nadal zużywa się ok. 100 mln ton węgla rocznie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.