Factcheck Energetyka

23.01.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według oficjalnego portalu statystycznego Litwy, udział krajowych odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym w 2016 r. wynosił 27,9%. Przyjmując zaokrąglenie za dopuszczalne w marginesie błędu, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

Share The Facts
Žygimantas Vaičiunas
minister energii Litwy


Dziś udział krajowych odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcji prądu to 26 proc.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.