Factcheck Energetyka

23.01.2018

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Jerzy Meysztowicz w swej wypowiedzi nie precyzuje, czy dotyczy ona pokładów węgla brunatnego, czy kamiennego. Ponadto, szacunki dotyczące dalszej przyszłości wydobycia węgla w Polsce w dużym stopniu opierają się na założeniach dotyczących utrzymania bieżącego wolumenu wydobycia. Okres ten może się jednak wydłużyć przy stopniowym ograniczaniu poziomu wydobycia.

Według danych z 2015 r. Państwowego Instytutu Geologicznego, zasoby węgla brunatnego w Polsce, przy utrzymaniu obecnego poziomu wydobycia, wystarczą na 22 lata, co odpowiadałoby szacunkom Jerzego Meysztowicza.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2011 r., przy ówczesnym tempie wydobycia węgla kamiennego w Polsce złóż obecnie eksploatowanych oraz wytypowanych do eksploatacji wystarczy do 2035 roku.

Z kolei według nowszych od NIK danych Państwowego Instytutu Geologicznego z 2013 r., zasoby przemysłowe złóż węgla kamiennego (dotyczące tylko czynnych kopalń), przy ówczesnym poziomie wydobycia, zapewnią wystarczalność na okres 40 lat. Z kolei przy wykorzystaniu zasobów ze złóż dotąd niezagospodarowanych wystarczalność wynieść może około 100 lat.

Z uwagi na nieprecyzyjność w wypowiedzi J. Meysztowicza, a także różne zmienne, które należy mieć na uwadze kształtując prognozę dotyczącą przyszłości wydobycia węgla w Polsce, uznajemy wypowiedź za nieweryfikowalną.

Share The Facts
Jerzy Meysztowicz
Poseł na Sejm RP


Należy mieć również świadomość, że pokłady węgla wystarczą nam na 20 lat.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.