Factcheck Energetyka

29.01.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według szacunków Banku Światowego, w 2014 roku prawie 1,1 miliarda ludzi na świecie nie miało dostępu do energii elektycznej a ponad 3 miliardy ludzi nie miało dostępu do czystych paliw i technologii. Spośród wszystkich osób niemających dostępu do energii elektrycznej, połowa z nich zamieszkiwała wiejskie obszary Afryki Subsaharyjskiej, a 1/3 wiejskie tereny Azji Południowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.