Factcheck Energetyka

29.01.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

16 listopada 2017 roku Siemens ogłosił swój plan restrukturyzacyjny, który objąć ma zwolnienie 6 900 pracowników, z czego 6 100 ma odejść do firmy jeszcze przed 2020 rokiem. Redukcja ma objąć głównie działy energii oraz gazu, które odnotowały znaczące straty w związku ze wzrostem udziału w rynku źródeł odnawialnych. Około połowę z etatów objętych redukcją stanowią miejsca pracy zlokalizowane w Niemczech.

7 grudnia 2017 roku GE Power ogłosiło redukcję zatrudnienia 12 tys. miejsc pracy, co miało przyczynić się do osiągnięcia poziomu 1 miliarda dolarów oszczędności w zakresie kosztów strukturalnych. Działanie to ma wzmocnić konkurencyjność firmy na rynkach światowych oraz przyczynić się do wzrostu wartości tak dla klientów, jak i akcjonariuszy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.