Factcheck Energetyka

29.01.2018

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii (stan na grudzień 2017 r., str. 7) moc niemieckich elektrowni słonecznych w 2015 roku wynosiła 39,224 MW, a w 2016 roku 40,716 MW. Moc elektrowni słonecznych wzrosła więc o 3.8%.

Według tego samego raportu (str. 6) w 2015 roku elektrownie słoneczne wytworzyły 38,726 GWh energii brutto, natomiast w 2016 roku wytworzyły 38,098 GWh energii brutto, czyli o 1,62% mniej niż rok wcześniej, a nie jak podaje Józef Sobolewski 3%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.