Factcheck Energetyka

29.01.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W raporcie Najwyższej Izby Kontroli „Informacja o wynikach kontroli zaopatrzenia w gaz ziemny” z lipca 2004 r. stwierdzono, że NIK ocenia negatywnie – pod względem legalności, celowości i rzetelności – działalność naczelnych i centralnych organów administracji rządowej w dziedzinie tworzenia warunków dla zaopatrzenia kraju w gaz ziemny, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz wypełniania obowiązków dotyczących regulowania rynku gazu.

W wyniku popełnionych błędów i zaniedbań nie zrealizowano m.in. trzech najważniejszych strategicznych zadań, tzn.:

 • dywersyfikacji kierunków dostaw gazu importowanego – decydującej o bezpieczeństwie energetycznym w tej dziedzinie,
 • restrukturyzacji iprzekształceń własnościowych monopolisty na rynku polskim – PGNiGSA – dostosowujących funkcjonowanie rynku gazu w Polsce do tworzących się w tym sektorze warunków konkurencji,
 • istotnych inwestycji sieciowych na terenach niezgazyfikowanych (głównie wiejskich).

W trakcie renegocjacji warunków dostaw gazu z Rosji doszło do rażących naruszeń ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych, za co główną odpowiedzialność ponoszą: Prezes Rady Ministrów Leszek Miller oraz Wiceprezes Rady Ministrów Marek Pol, a także Minister Gospodarki Jacek Piechota. Renegocjacje niekorzystnego dla Polski kontraktu na dostawy gazu z Rosji, doprowadziły do dalszego faktycznego ograniczenia możliwości dywersyfikacji.

Do poważnych nieprawidłowości doszło również w innych dziedzinach:

  • Minister Gospodarki wniewłaściwy sposób przygotowywał dokumenty strategiczne w sprawie polityki energetycznej,
  • Minister Skarbu Państwa w niewłaściwy sposób nadzorował działalność PGNiG SA – jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, będącej monopolistą na polskim rynku gazu,
  • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w sposób niedbały realizował swoje obowiązki w dziedzinie: koncesjonowania i kontroli działalności w sektorze gazu ziemnego,
  • PGNiG SA zaniedbało opracowania w odpowiednim czasie programu naprawczego, przygotowywało niezgodne z przepisami projekty taryf oraz nie podjęło żadnych działań mimo informacji o naruszeniu swoich interesów w EuRoPol Gaz SA.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.