Factcheck Energetyka

29.01.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Janusz Steinhoff był ministrem gospodarki w okresie 31.10.1997 r. do 19.10.2001 r.  Zgodnie z danymi uzyskanymi z Ministerstwa Energii w trybie dostępu do informacji publicznej, łączna liczba zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego za kadencji J. Steinhoffa wynosiła:

a) według stanu na dn. 31.12.1997 r. – 269 521 osób, w tym 243 300 osób w kopalniach węgla kamiennego i 26 221 osób w kopalniach węgla brunatnego;

b) według stanu na dn. 31.12.2001 r. – 169 489 osób, w tym 146 000 osób w kopalniach węgla kamiennego i 23 489 osób w kopalniach węgla brunatnego.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że dane dotyczące zatrudnienia w kopalniach węgla brunatnego obejmują podmioty: KWB Bełchatów, KWB Turów, KWB Adamów i KWB Konin. Natomiast nie obejmują KWB Sieniawa, ponieważ aktualny właściciel nie posiada takich danych.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Energii w okresie rządów J. Steinhoffa nastąpiła redukcja zatrudnienia w górnictwie o 100 tys. osób, z poziomu 269,5 tys. do 169,5 tys. Dane te znacząco przekraczają dopuszczalny margines błędu, w związku z czym uznajemy wypowiedź za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.