Factcheck Energetyka

30.01.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, PKB Polski w 2012 roku wyniósł 1 bln 629,4 mld złotych, a w 2016 roku 1 bln 858,6 mld złotych.

Średni kurs dolara według Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku wynosił 3,0996 złotych, a z dnia 30 grudnia 2016 roku wynosił 4,1793 złotych.

Oznacza to, że w 2012 roku wartość importu ropy naftowej do Polski wyniosła 61,7 mld złotych (co stanowiło 3,8% PKB), a  w 2016 roku 32,6 mld złotych (co stanowiło 1,8% PKB).

Szacunki te znacząco przekraczają dane M. Kurtyki, w związku z czym uznajemy wypowiedź za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.