Factcheck Energetyka

30.01.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, całkowita wartość importu do Polski w 2012 roku wyniosła 198,5 mld dolarów, a w roku 2016 200,7 mld dolarów.

Oznacza to, że import ropy naftowej w 2012 roku stanowił około 10% całości importu do Polski, a w roku 2016 stanowił on 3,9% całości importu. Zgodnie z tym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.