Factcheck na temat energetyki

16.10.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W maju 2011 w Niemczech  gabinet A. Merkel podjął decyzję w sprawie wygaszenia 8 z 17 niemieckich elektrowni i stopniowego wygaszania kolejnych aż do ostatecznej rezygnacji z energetyki atomowej do 2022.

W 2012 roku i 2013 czyli po wygaszeniu reaktorów emisja CO2 tymczasowo wzrosła, jednak w latach 2014-2015 emisja zmalała.  

Cena energii elektrycznej wzrosła, co jest głównie wynikiem dążenia Niemiec do wykorzystywania jak największych udziałów OZE w miksie energetycznym.

Do destabilizacji sieci energetycznej również nie dochodzi ze względu na stabilny plan, który zakłada zastępowanie mocy wyłączanych elektrowni atomowych z nadwyżką innymi elektrowniami, głównie z OZE.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.