Factcheck na temat energetyki

16.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

10 czerwca b.r. rząd Szwecji zatwierdził, że od 2017 roku zostanie zlikwidowany podatek karny od wytwarzania energii atomowej.

E.On Vattenfall i Fortum podjęły decyzję o dalszym działaniu reaktorów.

Rząd Szwecji chce natomiast do 2050 roku przejść w 100% na źródła odnawialne oraz rozważane jest zastąpienia starych reaktorów nowymi, co zapewniłoby większe bezpieczeństwo, ponieważ obecne reaktory są z lat 70. i 80. Aktualnie pracujących jest 10 reaktorów. Dzięki zniesieniu podatku przedsiębiorstwa produkujące energię z atomu wypracują większy zysk.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.