Factcheck na temat energetyki

16.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

ECA (Export Credit Agency) to instytucja prywatna lub   quasi-rządowa zajmująca się kredytami eksportowymi. Kredyt eksportowy jest średnio lub długoterminowym kredytem celowym. Przeznaczony jest na finansowanie projektu lub kontraktu eksportowego.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych): Porozumienie w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych (Konsensus OECD) określa zasady finansowania transakcji eksportowych udzielanego przez państwa członkowskie OECD kredytami o okresie spłaty 2 i więcej lat. Podstawowym celem Konsensusu jest zapewnienie równych warunków konkurencji między eksporterami, opartej na jakości i cenie eksportowanych dóbr oraz usług, nie zaś na bardziej korzystnych warunkach wsparcia oferowanego przez rządy państw. Niektóre sektory, ze względu na specyfikę techniczną i finansową, zostały uregulowane sektorowymi uzgodnieniami. Dodatkowymi porozumieniami objęte są: statki, elektrownie jądrowe, samoloty cywilne, energie odnawialne/łagodzenie zmian klimatycznych/projekty wodne, transport szynowy oraz elektrownie opalane węglem. Aktualny tekst Porozumienia znajduje się na stronie www.oecd.org/trade/xcred/.

W ramach Konsensusu OECD ustalono najbardziej korzystne warunki kredytów eksportowych udzielanych ze wsparciem państwa, w tym minimalny poziom zaliczki i maksymalne okresy spłaty kredytu, jak również warunki ochrony ubezpieczeniowej takie jak minimalne stawki za ubezpieczenie. Transakcje eksportowe wspierane przez państwa członkowskie OECD podlegają także dodatkowym wymogom związanym z ochroną środowiska, zwalczaniem przekupstwa funkcjonariuszy publicznych w transakcjach międzynarodowych oraz inicjowaniem działań umożliwiających zrównoważone kredytowanie w krajach o niskim dochodzie.

Konsensus OECD określa maksymalną kwotę wsparcia finansowego właśnie jako 85% wartości eksportu, oznacza to, że nabywca musi zapewnić wkład własny minimum 15% wartości eksportu. Szczegółowe informacje na temat kredytów eksportowych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.