Ilu posłów klubu Kukiz’15 głosowało za utrzymaniem min. Zalewskiej?

06.01.2017

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W dniu 4 listopada 2016 odbyło się głosowanie nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec minister edukacji narodowej, Anny Zalewskiej, złożonym przez posłów Platformy Obywatelskiej. W celu przegłosowania wniosku o wotum nieufności wymagane jest osiągnięcie większości ustawowej, co oznacza, że posłowie zarówno głosujący przeciwko takiemu wnioskowi jak i posłowie wstrzymujący się od głosu przyczyniają się do jego odrzucenia.

Na 36 członków klubu Kukiz’15 głosowało 34, z czego 2 opowiedziało się za wnioskiem, 21 przeciw, a 11 wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że za utrzymaniem na stanowisku minister Anny Zalewskiej głosowało 32  z 34 biorących udział w głosowaniu posłów Kukiz’15.

Wypowiedź została uznana za fałszywą, ponieważ znacząco więcej posłów klubu Kukiz’15 głosowało za utrzymaniem na stanowisku ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.