Strona główna Wypowiedzi Finansowanie Maluch plus

Finansowanie Maluch plus

Finansowanie Maluch plus

Elżbieta Rafalska

W tej chwili program Maluch Plus jest finansowany na poziomie 151 milionów złotych w skali roku.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wg informatora dotyczącego programu “Maluch plus” 2017 dostępnego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej łączne środki do rozdysponowania w ramach programu wynoszą 151 mln zł.

„Maluch plus” 2017 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Program skierowany jest do gmin, osób fizycznych, osób prawnych (w tym uczelni) i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Dotacja może zostać przyznana na utworzenie nowych miejsc opieki lub zapewnienie funkcjonowania już utworzonych miejsc np. uczelnia może otrzymać dofinansowanie w celu utworzenia miejsca opieki dla dzieci studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni.

Program “Maluch” istnieje od 2011 r., a jego podstawą prawna jest art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. , który informuje podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów o możliwości otrzymania dotacji celowej z budżetu gminy na każde dziecko objęte opieką.

W ciągu 4 lat finansowanie programu wzrosło o ponad 100 mln zł.

W poprzednich latach nakłady finansowe przewidziane w budżecie na ten program przedstawiały się następująco:

2011 – 40 mln zł

2012 – 40 mln zł

2013 – 90 mln zł

2014 – 101 mln zł

2015 – 151 mln zł

2016 – 151 mln zł

2017 – 151 mln zł.

finansowanie-programu-maluch%2fmaluch-plus

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy