Jacek Sasin dla Gazeta Polska VD o Hannie Gronkiewicz Waltz

23.11.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Hanna Gronkiewicz Waltz od 14 grudnia 2013 roku po raz kolejny  objęła stanowisko Wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej. Posiada tytuł profesorski Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.