Ilu nauczycieli straciło pracę w czasie rządów PO-PSL?

04.12.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Nie znaleźliśmy informacji, które pozwoliłyby na weryfikację wypowiedzi minister Anny Zalewskiej. W celu jej uzyskania skierowaliśmy w trybie dostępu do informacji publicznej pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgodnie z odpowiedzią otrzymaną 2 grudnia 2015 roku: „Jak wynika z danych Systemu Informacji Oświatowej, w latach 2008-2015 rozwiązano i planowano rozwiązać stosunek pracy z 37 515 nauczycielami zatrudnionymi w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej”. Jednak jednocześnie zaznaczono, że „otrzymanie wypowiedzenia nie oznaczało, iż faktycznie zmniejszyła się w tym wymiarze liczba nauczycieli. Część z nich skorzystała z uprawnień emerytalnych, niektórzy znaleźli pracę w szkołach niepublicznych lub wrócili do szkół, jeśli okazało się po skończonym naborze, że oddziałów jest więcej niż pierwotnie zakładano i trzeba było zatrudnić dodatkowych nauczycieli”.

Całe pismo dostępne tutaj: odpowiedź na wniosek

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.