Google #HangoutPBK

03.05.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Dostępne najnowsze raporty poświęcone wydatkom Federacji Rosyjskiej na wojsko znacząco różnią się w ocenie ich wysokości.

Zgodnie z najnowszym raportem Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) Rosja w 2014 roku na obronność wydała w przybliżeniu 4,5% swojego PKB.

rosja.png

Tabela 1. Kraje z największymi wydatkami obronnymi w 2014 roku [źródło: http://www.sipri.org/].

Natomiast według The World Factbook, corocznej publikacji Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) Stanów Zjednoczonych, Rosjanie przeznaczyli w minionym roku na ten cel 3,49% PKB.

russka.png

Tabela 2. Rosja jako 16 państwo świata o największych wydatkach na armię [źródło: https://www.cia.gov].

Wartości szacunkowe i rozbieżności w publikacjach wynikają między innymi z utajnionej części wydatków na wojsko i braku transparentności w gospodarowaniu funduszami przeznaczonymi na ten cel.

W związku z tym nie można jednoznacznie i precyzyjnie wskazać wysokości PKB jaką Rosja przeznacza na obronność. Wypowiedź należy uznać za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.