Google #HangoutPBK

03.05.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Słowa Prezydenta Bronisława Komorowskiego o tym, czy Polska rzeczywiście należy do grona prymusów wśród państw NATO pod względem wydatków na armię zanalizowaliśmy już tutaj.

Nasz kraj pod względem wydatków na obronność przedstawionych jako procent PKB zajmuje wśród państw Sojuszu 6 miejsce, a wydaje na ten cel nie 2 proc. swojego PKB, a 1,95 proc. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Różnica ta jest o tyle ważna, że 2 proc. na obronę ma być dopiero wprowadzone nową ustawą, słowa te są więc pewną manipulacją ze strony B. Komorowskiego. Ponadto, 2 proc. jest minimum wymaganym przez NATO, liczba ta jest więc znacząca.

Sejm pracuje dopiero nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który zwiększy poziom finansowania wydatków obronnych do wysokości co najmniej 2% PKB od 2016 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.