Gość Radia Zet – Paweł Wojtunik

17.09.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555) w kwestii przeszukania budynku należącego do instytucji państwowej, do której to kategorii zalicza się Sejm RP ściśle precyzuje, iż “należy o zamierzonym przeszukaniu zawiadomić kierownika tej instytucji lub jego zastępcę albo organ nadrzędny i dopuścić ich do udziału w czynności” (art. 222, KPK), ponadto istnieje obowiązek zawiadomienia o celu przeszukania i wydania poszukiwanych przedmiotów (art. 224 par. 1 KPK).  Zgodnie z art. 224 par. 2 KPK przy przeszukaniu “może być obecna osoba wskazana przez tego, u kogo dokonuje się przeszukania, jeżeli nie uniemożliwia to przeszukania albo nie utrudnia go w istotny sposób”.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.