Grzegorz Braun w PR1

05.05.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Z raportu szwajcarskiej organizacji Small Arms Survey Polacy istotnie należą do najbardziej rozbrojonych narodów nie tylko w Europie, ale i na świecie: w Polsce na 100 mieszkańców przypada statystycznie 1,3 jednostki broni palnej (raport dotyczy broni palnej w rękach osób cywilnych, dane na rok 2007), co jest wynikiem nawet kilkudziesięciokrotnie mniejszym w stosunku do niektórych państw europejskich.

Nie jest jednak prawdą że jesteśmy najbardziej rozbrojonym narodem w Europie – jeszcze niższy wynik mają ex aequo Litwa i Rumunia, który wynosi 0,7 jednostki broni na 100 mieszkańców.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.