Grzegorz Braun w PR1

05.05.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez portal Biznes Alert, nieprawdą jest, że Polska płaci najwyższą kwotę za tys. metrów sześcienny gazu „w tej części świata”.

Krajem, który kupuje gaz od Gazpromu, płacącym więcej od Polski jest Grecja z ceną 400 dolarów za tys. metrów sześciennych.

Jednocześnie odnotować należy, że w roku 2014 w stosunku do roku 2013 nastąpił spadek z 429 do 379 dolarów za tys. metrów sześciennych gazu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.