Grzegorz Długi o deficycie budżetowym

04.10.2018

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według najnowszych pełnych danych Eurostatu za rok 2017 spośród sąsiadów Polski, deficyt budżetowy mają Słowacja oraz Litwa. Wśród innych krajów regionu deficyt odnotowały też Węgry.

Dane Banku Światowego na rok 2017 wykazują także deficyt budżetowy na Ukrainie wielkości 2,3% PKB.

Dlatego też wypowiedź uznano za nieprawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.