Grzegorz Schetyna w Kontrwywiadzie RMF o deficycie budżetowym

09.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Procedura Nadmiernego Deficytu określona została w art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i w Protokole nr 12 do tego Traktatu. Ową procedurę na państwo członkowskie nakłada Rada Unii Europejskiej w wypadku, gdy:

  1. stosunek między planowanym lub rzeczywistym deficytem publicznym a produktem krajowym brutto przekracza wartość  3 %,
  2. stosunek między długiem publicznym a produktem krajowym brutto przekracza wartość 60 %.

2)      

Procedura Nadmiernego Deficytu została wprowadzona w Polsce w wyniku decyzji Rady UE z dnia 7 lipca 2009 r. w związku ze zgłoszeniem przedłożonym przez władze Polski w kwietniu 2009 r., a następnie potwierdzonym przez Eurostat, świadczącym o deficycie sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce w 2008 r. wynoszącym 3,9 % PKB, a więc przekraczającym wartość referencyjną wynoszącą 3% PKB.
Decyzja Rady UE z dnia 19 czerwca 2015 r. uchyliła decyzje w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce. W komunikacie prasowym czytamy, iż  rada podjęła taką decyzje pomimo tego, że deficyt polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 3,2% PKB w  2014 r. (czyli przekroczył referencyjną wartość 3%) Jednak Rada uznała, że z uwagi na systemową reformę emerytalną Polska może w ramach procedury nadmiernego deficytu skorzystać z przepisów szczególnych, gdyż jej deficyt był bliski wartości referencyjnej oraz relacja długu do PKB nie przekracza 60% (wartość referencyjna dla długu sektora instytucji rządowych i samorządowych). Rada uznała więc, że Polska skorygowała deficyt.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.