Jaka jest innowacyjność polskiej gospodarki?

28.04.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według corocznego sprawozdania UE na temat innowacyjności państw unijnych za rok 2014 (Innovation Union Scoreboard 2014) Polska rzeczywiście znajduje się na niskiej pozycji w rankingu. Nie jest jednak na przed ostatnim miejscu, a na czwartym od końca (25. miejsce).

Co ważne, Polska nie jest nawet w grupie najmniej innowacyjnych państw w UE, w której są Rumunia, Bułgaria i Łotwa. Zalicza się bowiem do grupy “umiarkowanie innowacyjnych państw”. W tabeli niżej przedstawione państwa unijne oraz ich poziom innowacyjności według w/w raportu.

Wykres 1. Poziom innowacyjności państw UE [za: europa.eu].

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.