Czy będzie podwyższenie kwoty wolnej od podatku?

28.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Andrzej Duda nie sprecyzował jakie „kraje wokół nas” wziął pod uwagę. W związku z tym uznaliśmy, że są to kraje graniczące z Polską.

Wypowiedź ta jest prawdą, bowiem są takie graje graniczace z Polską, gdzie kwota ta jest znacząco wyższa. Są to np. Niemcy (8 130 EUR), Czechy (161 866 CZK) czy Słowacja (3 735 EUR). W tych krajach kwota wolna od podatku jest kilkakrotnie wyższa niż w Polsce.

Krajem, gdzie jest ona niższa jest  Białoruś. Natomiast na Ukrainie i w Rosji nie ma kwoty wolnej od podatku.

Kwoty wolne od podatku w krajach sąsiedzkich przedstawia poniższa tabela:

kwota wolna

Tabela 1. Kwota wolna od podatku w Polsce i krajach ościennych [za: ey.com] Kurs EUR i CZK jest kursem średnim NBP z 24.04. W przypadku Białorusi użyty został oficjalny kurs rubla białoruskiego z 1.05.2013.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.