Andrzej Duda o długu Polski

28.04.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wegług danych NBP, na koniec 2014 roku dług zewnętrzny Państwa wynosił 1 234 627 mln zł.

Na chwilę obecną nie ma nowszych danych dot. długu publicznego.

Różnica pomiędzy wielkością podaną przez Andrzeja Dudę a liczbą rzeczywistą wynosi ponad 10%. Z tego powodu klasyfikujemy tę wypowiedź jako fałsz – różnica wynosi ponad 100 miliardów zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.