Jak wygląda sytuacja mieszkaniowa młodych ludzi?

28.04.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W przeprowadzonym w 2013 roku badaniu, spośród 32 porównanych przez Eurostat europejskich państw Polska osiągnęła 12. najwyższy odsetek mieszkających z rodzicami osób w wieku 18-34 lat. Jest to więc nie jeden z gorszych wyników, bowiem więcej ludzi mieszka z rodzicami w krajach takich jak Portugalia, Słowenia, Grecja, Węgry, Włochy czy Słowacja.

Przy tego typu ogólnym zestawieniu należy także pamiętać, iż zarówno w indywidualnych przypadkach, jak i zróżnicowanych kręgach kulturowych, pozostawanie w domu rodzinnym może wynikać z przyczyn innych niż tylko ekonomiczne.

27_04_2015_Duda_diagram.jpg

Wykres 1. Odsetek osób w wieku 18-34 lata mieszkających z rodzicami [za: Eurostat].

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.