Hanna Gronkiewicz-Waltz o Mennicy Polskiej

03.07.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Hanna Gronkiewicz-Waltz była prezesem Narodowego Banku Polskiego w latach 1992-2000. W tym czasie, pod jej nadzorem przeprowadzona została prywatyzacja Mennicy Państwowej. Mennica została przekształcona w 1994 jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa „Mennica Państwowa Spółka Akcyjna”, której akcje od 1998 są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. (źródło: Historia Mennicy Polskiej). Natomiast Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r.). Powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, co miało miejsce także za czasu kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz na stanowisku szefa NBP. 30 kwietnia 1996 r. wpisana została do rejestru handlowego pod numerem 46842 (źródło). PWPW zajmuje się dostarczaniem różnego rodzaju produktów i usług, jak na przykład: banknoty, papiery wartościowe, dokumenty, znaki akcyzy i znaczki pocztowe, jak również karty plastikowe oraz usługi elektroniczne.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.