Hanna Gronkiewicz-Waltz o pociągach

03.07.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Siemens rzeczywiście podpisał umowę na produkcję 35 pociągów  wraz ze spółką Newag S.A. z Nowego Sącza, której przewodniczącym jest Zbigniew Jakubas. Umowa została spisana po wygraniu przez Newag S.A. przetargu na dostawę 35 pojazdów metra.

 

Newag S.A. został wybrany w drodze przetargu 14 października 2010 roku, o którym szczegółowo informuje Metro Warszawskie, podkreślając, że głównym kryterium była cena. Konsorcjum Siemens-Newag uzyskało najwięcej punktów (100).

 

Prawdą jest także to, że Newag wygrywa liczne przetargi – w samym roku 2013 wygrało przetarg na dostawę pociągów dalekobieżnych dla PKP Intercity, przetarg na naprawę wagonów dla PKP IC czy też na dostarczenie nowoczesnych pociągów dla województwa warmińsko-mazurskiego.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.