Hanna Gronkiewicz o przedszkolach

13.04.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W czasie kadencji Hanny Gronkiewicz – Waltz wybudowano w Warszawie 12 przedszkoli. Wynika to z analizy Informacji dotyczącej inwestycji przedszkolnych realizowanych i planowanych do realizacji z budżetu m.st. Warszawy  oraz strony internetowej warszawskiego Biura Edukacji. Prawdą jest natomiast informacja dotycząca wykupywania przez miasto miejsc w przedszkolach niepublicznych co potwierdza Budżet m.st. Warszawy na 2016 rok (s.289).

Nowe przedszkola (nr): 86, 123, 348, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.