Hanna Gronkiewicz-Waltz o zaufaniu społecznym

08.12.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Rzeczywiście Ewa Kopacz cieszy się obecnie wyższym poparciem niż Donald Tusk.

CBOS co miesiąc publikuje badanie zaufania do polityków. Listopadowe wyniki pokazują, że Ewie Kopacz ufa 62% Polaków. Donald Tusk ostatni raz odnotował tak wysoki poziom zaufania społecznego w lutym 2009 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.