Hanna Gronkiewicz-Waltz o procedurach reprywatyzacyjnych zagranicą

27.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W Czechosłowacji od lutego 1991 roku do 1993 roku trwała tzw. mała prywatyzacja. Podstawą prawną tej prywatyzacji były dwie ustawy.

Pierwsza to ustawa o przeniesieniu własności państwowej oraz innych własności osobom prawnym i fizycznym z 25 października 1990 roku (numer ustawy 427/1990).

Druga to ustawa o kompetencji Republiki Czeskiej w sprawach przeniesienia własności państwowej na osoby prawne lub fizyczne z 15 listopada 1990 roku (numer ustawy 500/1990).

Z kolei na Węgrzech 6 maja 1991 roku parlament węgierski zatwierdził na posiedzeniu ustawę o uregulowaniu stosunków własnościowych i częściowych odszkodowaniach własności bezprawnie odebranych obywatelom przez państwo. Prawo weszło w życie 11 lipca 1991 roku.

W związku z powyższym, wypowiedź zostaje uznana za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.