Hanna Gronkiewicz-Waltz o wielkości Warszawy

27.04.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wg. danych Banku Światowego Estonia jest zamieszkiwana przez 1314,5 tys. ludzi.

Natomiast, Warszawa liczy sobie 1739,6 tys. mieszkańców.

Hanna Gronkiewicz-Waltz posłużyła się w swojej wypowiedzi określeniem “mniej więcej”, co pozwala nam uznać stwierdzenie za prawdziwe.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.